Efir
英国
Other
0.0
订阅者
0
浏览次数
379
5
评论
0
专用浏览
48.72 USD
0.13 USD/一次浏览
联合浏览
40.60 USD
0.11 USD/一次浏览
谈及
16.24 USD
0.04 USD/一次浏览
片头/片尾广告
32.48 USD
0.09 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.1
订阅者
7 037
浏览次数
1 178
121
评论
21
专用浏览
32.48 USD
0.03 USD/一次浏览
联合浏览
24.36 USD
0.02 USD/一次浏览
谈及
4.06 USD
0.00 USD/一次浏览
片头/片尾广告
8.12 USD
0.01 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.1
订阅者
3 912
浏览次数
964
20
评论
0
专用浏览
16.24 USD
0.02 USD/一次浏览
联合浏览
4.87 USD
0.01 USD/一次浏览
谈及
4.87 USD
0.01 USD/一次浏览
片头/片尾广告
4.87 USD
0.01 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.1
订阅者
1 652
浏览次数
2 469
45
评论
5
专用浏览
81.20 USD
0.03 USD/一次浏览
联合浏览
56.84 USD
0.02 USD/一次浏览
谈及
32.48 USD
0.01 USD/一次浏览
片头/片尾广告
32.48 USD
0.01 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.0
订阅者
981
浏览次数
578
14
评论
3
专用浏览
24.36 USD
0.04 USD/一次浏览
联合浏览
4.06 USD
0.01 USD/一次浏览
谈及
16.24 USD
0.03 USD/一次浏览
片头/片尾广告
8.12 USD
0.01 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.1
订阅者
600
浏览次数
3 434
41
评论
8
专用浏览
8.12 USD
0.00 USD/一次浏览
联合浏览
1.14 USD
0.00 USD/一次浏览
谈及
1.62 USD
0.00 USD/一次浏览
片头/片尾广告
1.62 USD
0.00 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.0
订阅者
69
浏览次数
14
2
评论
0
专用浏览
16.24 USD
1.16 USD/一次浏览
联合浏览
1.62 USD
0.12 USD/一次浏览
谈及
1.62 USD
0.12 USD/一次浏览
片头/片尾广告
1.62 USD
0.12 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.0
订阅者
34
浏览次数
20
1
评论
0
专用浏览
0.16 USD
0.01 USD/一次浏览
联合浏览
0.13 USD
0.01 USD/一次浏览
谈及
0.24 USD
0.01 USD/一次浏览
片头/片尾广告
0.08 USD
0.00 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.3
订阅者
8 124
浏览次数
1 930
32
评论
24
专用浏览
48.72 USD
0.03 USD/一次浏览
联合浏览
32.48 USD
0.02 USD/一次浏览
谈及
0.00 USD
0.00 USD/一次浏览
片头/片尾广告
24.36 USD
0.01 USD/一次浏览
俄罗斯联邦
Other
0.1
订阅者
235
浏览次数
7 379
38
评论
0
专用浏览
32.48 USD
0.00 USD/一次浏览
联合浏览
24.36 USD
0.00 USD/一次浏览
谈及
4.87 USD
0.00 USD/一次浏览
片头/片尾广告
2.44 USD
0.00 USD/一次浏览

我们对博客主提供的服务有哪些?

我们协助博客主出售其频道上的广告。广告价格依据我们获取的帐户重要统计数据,以此增加您广告对广告主的透明度和吸引力。

我们对广告主提供的服务有哪些?

我们帮助广告主在设置好的用户受众,预算范围内快速检索、筛选合适的博客主,您只需要同意我们的服务条款。在Youtube上面寻找合适的博客主会非常快速迅捷,价格也会十分诱人。